Wisconsin Department of Transportation

Alert: The following services will be unavailable on Saturday, January 5, 2013 from 12 a.m. (midnight) to 6 a.m. CST due to system maintenance.

Supplier and vendor information

Neeg muag khoom cov lus qhia

Cov neeg muag khoom ua xav tuaj koom kev sib raug zoo nrog rau lub lav Wisconsin Department of Transportation (WisDOT) Chav Tsav Tsheb yuav tsum tshawb xyua cov lus qhia hauv internet raws li cov nqe lawv qab:

Doing Business with WisDOT (Ua hauj lwm nrog rau WisDOT)

  • WisDOT cov lus qhia txoj lawv lub luag hauj lwm.

WisDOT purchasing (WisDOT kev yuav khoom)

  • Diam ntawv qhia txog cov tuam txhab thiab cov khoom uas WisDOT yuav.

WisDOT vendor registration (sau npe ua tus muaj khoom rau WisDOT)

  • Ntaub ntawv qhia txoj cov nqe lus koj yuav tsum ua raws yog lawv xaiv koj los ua ib tug neeg muag khoom. Koj txawm sau npe rau WisDOT lawm los yeej hais tsis tau hais tias WisDOT yuav hu tuaj qhia rau koj hais tias muaj kev qhib rau koj lub tuam txhab lawm.

VendorNet (Neeg muag khoom qhov chaw nrhiav khoom)

  • VendorNet yog lub lav Wisconsin yuav khoom fai fab cov lus qhia. VendorNet tshwm sim los mus ua kom yooj yim rau cov neeg xav muag khoom thiab kev pab rau lub lav cov chaw ua hauj lwm.
  • VendorNet pub rau cov neeg sau npe tag lawm thaum twg muaj tej yam kev qhib rau ntawm qhov nws nyiam.

Wisconsin directory of certified minority-owned businesses (Wisconsin diam ntawv qhia txoglwm lub tuam txhab ntawm hais neeg tsawg uas muaj tseeb)

Disavantaged Business Enterprise Program for highway construction suppliers (Cov Lag luam tsis tshua tau Program yog rau neeg kho cov muag khoom)

  • Cov lag qhia txog DBE daim ntawv ua tau thiab koom rau federal li nyiaj thiab lub lav qhov tsav tsheb daim ntawv teev cia.

Yog muaj lus nug txoj cov lus no: Sau ntawv tau mus rau:
Linda Hanby, linda.hanby@dot.wi.gov
Kev kho zaum kawg: Mar. 18, 2015

All external hyperlinks are provided for your information and for the benefit of the general public. The Wisconsin Department of Transportation does not testify to, sponsor or endorse the accuracy of the information provided on externally linked pages. Some pages contain links to other documents and media types (PDF, Word, Flash, Video, etc.) and require free plugins to work. Visit our software information page for assistance.