Wisconsin Department of Transportation

Alert: The following services will be unavailable on Saturday, January 5, 2013 from 12 a.m. (midnight) to 6 a.m. CST due to system maintenance.

Purchasing information

Lus Qhia Kev yuav khoom

Lub lav Wisconsin Department of Transportation (WisDOT) Chav Tsav Tsheb xav tau ntau hom khoom thiab kev pab los mus pab cuam rau lawv lub hom phiaj pub muaj kev coj noj coj ua nrog rau kev tsim, kev xyuam xim, thiab kev ua kom yooj yim rau kev tsav tsheb.

WisDOT yuav khoom thiab kev pab raws li lub lav Wisconsin State Purchasing Law (lub lav Wisonsin kev yuav khoom txoj cai). (Wisconsin Txoj Cai 16) daim ntawv kev cai thiab cov nqe lus tias yuav ua li cas Department of Administration, Division of Enterprise Operations. WisDOT tau fiab cai los mus yuav khoom ntau li ntau tau thiab kev pab kim li cas los tau tib si.

Lub State Bureau of Procurement (Lub Lav chav ceev cia) tau tso kev siv twv rau txoj kev zoo tshaj ntawm kev ceev rau lub lav Wisconsin kom muaj kev sib txeeb, kev ncaj ncees, kom txhob muaj kev mob siab, thiab qhib siab dawb paug.

How to become registered as a vendor for bid notification
Yuav ua li cas thiaj li yuav nkag tau ua tus muag khoom

  • Sau ntawv teev npe rua http://vendornet.state.wi.us/vendornet/default.asp
  • VendorNet: Lug qha faisfab txug xeev Wisconsin txuj kev txais yuav khoom hab dlaagzug. VendorNet yog tsim tsaa muab kev yoojyim rua pejxeem moog muab tej lug qha txug kev qheb dlejnum ua laagluam.
  • Teev koj lub koomhum ua ib lub "tuam txhaab haiv tuabneeg tsawg" lug ntawm kev koomteg nrug Xeev Wisconsin Phaab Kev Tswjfwm Teg Num Kws Siv Txhua Haiv. Teg dlejnum nuav:
    • Qheb kev dlaav rua cov haiv tuabneeg tsawg hab paab tej tswv tuam txhaab kws yog qub tubrog muaj mob muag puab tej khoom los yog dlejnum rua tuam xeev thxua phaab los yog koomteg nrug tuam xeev txhim khu zejzog.
    • Tswjfwm tuam xeev teg dlejnum kws txhawb cov quaspuj tej tuam txhaab (Woman-Owned Business Enterprises) hab cob qha kev ua laaglum.
  • Teev npe rua Xeev Wisconsin Phaab Kev Mooglug lug ntawm WisDOT Vendor Registration Application form

Yog muaj lus nug txoj cov lus no: Sau ntawv tau mus rau:
Linda Hanby, linda.hanby@dot.wi.gov
Kev kho zaum kawg: Mar. 18, 2015

All external hyperlinks are provided for your information and for the benefit of the general public. The Wisconsin Department of Transportation does not testify to, sponsor or endorse the accuracy of the information provided on externally linked pages. Some pages contain links to other documents and media types (PDF, Word, Flash, Video, etc.) and require free plugins to work. Visit our software information page for assistance.