Wisconsin Department of Transportation

Alert: The following services will be unavailable on Saturday, January 5, 2013 from 12 a.m. (midnight) to 6 a.m. CST due to system maintenance.

Minority Business Enterprise Program

Cov haiv neeg tsawg kev lag laum cov luag hauj lwm

Lub lav Wisconsin Department of Transportation (WisDOT) chav tsav tsheb npaj siab txais tos kev sib raug zoo los ntawm haiv neeg tsawg uas yuav muab nuj nqi ntxiv rau peb lub hom phiaj “muab kev coj noj coj ua nrog rau kev tsim, kev xyuam xim, thiab kev ua kom yooj yim rau kev tsav tsheb.”

Cov tuam txhab ntawm haiv neeg tsawg tuav ntawd yuav tsis yog pab kev loj hlob rau tej zej zog xwb tiam si pab tau peb cov nqe lus ntawm peb lub hom phiaj.

Raws li haiv tseg, WisDOT Minority Business Enterprise (MBE) Program yauv los mus pab qhib kev rau cov hais neeg tsawg cov tuam txhab muag lawv tej khoom thiab tej hawm lwm pab tib neeg rau chav ntawv. Disavantaged Business Enterprise (DBE) Program txawv ntawm WisDOT’s MBE Program rau qhov hais tias nws yog federal pab, lawv tsom rau kho kev loj siv nyiaj rau haiv neeg tsawg thiab rau poj niam cov tuam txhab, lub lav yog cov muab nyiaj rau MBE qhov program mus rau kev ceev koom thiab kev pab tib neeg.

Nws yog ib nqe lus ntawm peb lub hom phiaj los mus nrhaiv thiab muab txhua tus ntawm hais neeg tsawg cov tuam txhab ua qualify los mus yuav khoom thiab muab kev pab ua WisDOT thiab nws cos tub txib xav tau. Peb zoo siab txais tos txhua tus uas txaus siab yuav los ua tau kev yuav khoom thiab kev soj ntsuam txawj nste raw li hais tseg, tsis tas li ntawd xwb mus rau cov neeg sib txeeb thiab qhia txog lawv lub luag hauj lwm rau peb.

Qhia tawm txua xyoo (2008)

Yog muaj lus nug txoj cov lus no: Sau ntawv tau mus rau:
Linda Hanby, linda.hanby@dot.wi.gov
Kev kho zaum kawg: Mar. 18, 2015

All external hyperlinks are provided for your information and for the benefit of the general public. The Wisconsin Department of Transportation does not testify to, sponsor or endorse the accuracy of the information provided on externally linked pages. Some pages contain links to other documents and media types (PDF, Word, Flash, Video, etc.) and require free plugins to work. Visit our software information page for assistance.